เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
Mon - Fri : 08.00 AM - 17.00 PM
042-540442
About Us

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ มีเนื้อที่ 69 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กระทรวง ศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนมกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” มีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล และระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องการผลิต

ข่าวสารศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าวิทยาลัยธาตุพนม

ศิษย์เก่าวิทยาลัยธาตุพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อปิดทองพระธรรมเทพประทานพร และพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยธาตุพนมพร้อมบูรณะแท่นประดิษฐาน

test

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Doloremque tempora harum magni praesentium, repudiandae aliquid iusto saepe perspiciatis ad perferendis esse velit eveniet molestias culpa minus enim maiores possimus ducimus.

test

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis, placeat quae! Maxime sit nisi, veritatis distinctio molestiae, adipisci nulla impedit ratione quibusdam, hic commodi aperiam a corrupti eaque dolorum nemo.